Dnevni izvještaji Kantonalnog operativnog centra:

APRIL 2016
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Arhiva dnevnih izvještaja

Radi stalnog prikupljanja podataka o svim vrstama pojava i opasnosti koje mogu dovesti do prirodne ili druge nesreće, kao i podataka o posljedicama koje su nastale pojavom prirodne ili druge nesreće po ljude i materijalna dobra na ugroženom području, obradu tih podataka i njihove distribucije nadležnim organima vlasti i pravnim licima, kao i prenošenje naredbi štaba civilne zaštite u vrijeme funkcionisanja tih štabova, formiraju se operativni centri civilne zaštite 121. Kantonalni operativni centarformira se u sastavu kantonalne uprave civilne zaštite.
Operativni centri CZ pružaju informacijsku i komunikacijsku podršku štabovima CZ u rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja i obavezan su dio sistema zaštite i spašavanja.

Rad operativnih centara je propisan
Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Sl. novine FBiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10) u članovima od 149. do 163, i Pravilnikom o organiziranju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite (“Sl. novine FBiH”, broj 8/07).

Kantonalni operativni cenar
Broj zaposlenih i radno vrijeme
U sastavu KUCZ TK formiran je Kantonalni operativni centar koji ima 5 uposlenika: šefa operativnog centra i četiri operativca. KOC radi neprekidno svaki dan u sedmici, a u vrijeme smanjenog broja operativaca (godišnjih odmor, bolovanje i sl.), centar radi svaki dan od 06 do 22 sata. U vrijeme kada je proglašeno stanje prirodne ili druge nesreće, rad centra je organizovan tako da radi neprekidno svaki dan do proglašenja prestanka prirodne ili druge nesreće.

Sistem veza

KOC raspolaže sa dvije telefonske linije, fiksnom radio stanicom i dvije ručne radio stanice. U svim općinama TK aktiviran je posebni broj 121, na koji građani besplatnim pozivom sa fiksnog ili mobilnog telefona mogu dostaviti informacije o svakoj vrsti opasnosti ili pojavama prirodnih i drugih nesreća. U vrijeme kada ne rade općinski, pozivi se preusmjeravaju na KOC. Pristup Internetu je obezbjeđen putem dvije ADSL linije, KUCZ ima službeni mail i službenu internetsku stranicu.
Uspostavljen je vlastiti sistem radio veza, kojim je KOC povezan sa svim općinama na TK. Sistem veza je izgrađen na osnovu projekta, koji je usklađen sa Federalnim projektom i koji je prošao reviziju odgovarajuće stručne institucije. Radi se o profesionalnom digitalnom mobilnom sistemu radio veza Mototrbo, koji je razvila Motorola, i koji se primjenjuje kod zatvorene grupe radijskih korisnika. KUCZ je izvršila nabavku 14 digitalnih radio stanica i 3 digitalna repetitora. Stanice su postavljene u svim operativnim centrima, dok su repetitori postavljeni na lokacijama Konjuh, Okresanica i Goduški vis. Regulatorna agencija za komunikacije BiH je izdala odgovarajuće dozvole za korištenje opreme. U planu je da se sistem razvija nabavkom novih repetitora, fiksnih, mobilnih i ručnih radio stanica.

Računarska i ostala oprema
.
KOC raspolaže sa dva računara, dva multifunkcionalna uređaja (printer, skener, faks i kopir aparat), radio i TV uređajem.

Uspostava Operativno - komunikacijskog centra Bosne i Hercegovine - 112 na sekundarnoj lokaciji
Premijer TK Sead Čaušević i ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić potpisali su 01.04.2013. godine Sporazum o uspostavljanju OKC BiH-112 na sekundarnoj lokaciji, u okviru KOC-a u Tuzli. To znači, da bi u slučaju velikih katastrofa i nemogućnosti funkcionisanja centra u Sarajevu, rezervni centar u Tuzli preuzeo njegovu funkciju u punom kapacitetu. Prema sporazumu, Ministarstvo sigurnosti BiH je preuzelo obaveze:
- instalirati odgovarajuću informacijsko - komunikacijsku opremu potrebnu za rad OKC BiH 112 na sekundarnoj lokaciji
- instalirati odgovarajuće računarske aplikacije.
- obaviti trening osoblja centra na sekundarnoj lokaciji za rad na isporučenoj opremi i računarskim aplikacijama.
Vlada TK preuzela je dio obaveza koje se odnose na obezbjeđenje odgovarajućih uslova za rad OKC BiH-112:
- osigurati odgovarajuću lokaciju za rad centra,
- osigurati finansijska sredstva za jednokratne i stalne mjesečne troškove rada,
- osigurati kvalitetne kadrovske i stručne kapacitete
- finansijska sredstva za plaće zaposlenih
Sporazum je implementiran u februaru 2014. godine. KOC sada na raspolaganju ima po potrebi još 4 radne stanice sa instaliranom CoordCom aplikacijom, za pomoć u vanrednim situacijama. Na taj način, sa tehničke strane gledano, KOC je spreman obavljati funkciju pozivnog centra 112.

Općinski / gradski operativni centri CZ
Na području Tuzlanskog kantona općinski operativni centri su formirani u općinama: Banovići, Čelić, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Srebrenik, Tuzla i Živinice. Općinski operativni centri zapošljavaju po jednog zaposlenog i rad je organizovan u prvoj smjeni, svaki radni dan u sedmici, osim u Tuzli, gdje operativni centar ima 4 izvršioca i organizovan je svakodnevni neprekidni rad operativnog centra. Operativni centri su slabo opremljeni i ne raspolažu sa komunikacijskim sredstvima. Općinski operativni centar nije formiran u općinama Doboj Istok, Lukavac, Sapna i Teočak.

Sistem uzbunjivanja
Sistem uzbunjivanja u općinama kantona je nefunkcionalan, neefikasan i ne pruža zaštitu građanima. Neke općine uopće ne posjeduju odgovarajući sistem uzbunjivanja, dok u općinama u kojima sistem funkcioniše veliki problem predstavlja održavanje istog, jer je sistem zastario i teško je pronaći servisere opreme i nabaviti rezervne dijelove.

Pregled operativnih centara na području TK

Općina/Kanton
Telefon
Fax
Operativci
Tuzlanski
kanton
035/361-160

035/308-501


035/361-161
 
 
 
 
 
Banovići
035/743-471
035/743-472
 
Čelić
035/660-894
035/668-672
 
Doboj istok
035/720-623
035/720-416
 
Gračanica
035/706-345
035/706-345
 
Gradačac
035/369-772
035/369-772
 
Kalesija
035/631-274
035/631-162
 
Kladanj
035/628-462
035/628-461
 
Lukavac
035/553-248
035/553-248
 
Sapna
035/599-551
035/599-555
 
Srebrenik
035/369-179
035/647-141
 
Tuzla
035/364-255
035/257-545
 
Živinice
035/743-399
035/772-125