POLAGANJE ISPITA ZA PROFESIONALNOG VATROGASCA PRI KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE

Tuzla, 25.03.2014. godine

Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzlanskog kantona Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzlanskog kantona je u skladu sa članom 106. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (,,Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09) i Uredbom o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva (,,Službene novine Federacije BiH", broj 93/12), organizovala polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca.
Pismena prijava za polaganje ispita vatrogasca, dostavlja se Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona (adresa: Bosne srebrene 56, 75000 Tuzla) putem općinske službe civilne zaštite u čijem sastavu je profesionalna vatrogasna jedinica koja upućuje vatrogasca - pripravnika na polaganje ispita, na propisanom obrascu, 60 dana prije početka redovnog ispitnog roka.
Prijavu za polaganje ispita podnosi organ uprave civilne zaštite općine, grada i kantona u kojem je lice, koje se prijavljuje za ispit, zaposleno. Uz prijavu se prilažu ovjerene kopije: 
1. original ili ovjerenu kopiju diplome o zavrsenoj školi - fakultetu, odnosno o stručnoj kvalifikaciji;
2. uvjerenje o vremenu provedenom na pripravničkom stažu - obuci u profesionalnoj vahogasnoj jedinici;
3. dokaz o uplati troškova za polaganje ispita (uplatnica)

Troškove polaganja ispita snosi organ uprave civilne zaštite općine, grada i kantona koji je kandidata uputio da polaže ispit u iznosu od 300,00 KM (tristotine konvertibilnih maraka). Sredstva za polaganje ispita uplaćivati na depozitni račun Budžeta Tuzlanskog kantona broj: 1321000256000080, otvorenog kod NLB banke d.d. Tuzla, vrsta prihoda 722612, budžetska organizacija 2601001, općina 094, sa naznakom „Za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca".

Uredba o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva

Prijava za polaganje ispita

Rješenje o troškovima polaganja ispita za profesionalnog vatrogasca

Primjer popunjene uplatnice

POVRATAK