INSPEKTORAT ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Inspekcijski nadzor

U Sektoru za administartivne, inspekcijske, opće i materijalne poslove formiran jeInspektorat za zaštitu i spašavanje, kao unutrašnja organizaciona jedinica. U okviru inspektorata trenutno poslove inspektora obavljaju:
- Arifhodžić Mirza - kantonalni inspektor civilne zaštite,
- Hasanović Sadik - kantonalni inspektor za vatrogastvo

Kantonalna uprava civilne zaštite, u okviru svoje nadležnosti, obavlja poslove inspekcijskog nadzora koji se odnose na:

1) organiziranje i funkcioniranje civilne zaštite iz nadležnosti kantona u kantonalnim organima uprave i kantonalnim ustanovama, općinama i pravnim licima od značaja za kanton i općinu, prema odredbama člana 191. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, ("Službene novine Federacije BiH" broj 39/03, 22/06 i 43/10) i prema odredbama člana 17. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu ("Službene novine TK" broj: 10/08);

2) inspekcijski nadzor u oblasti vatrogastva u općinama i gradu i svim pravnim licima od značaja za kanton, općinu i grad, prema odredbama člana 148. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 64/09) i prema odredbama članova 30. i 31. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 1/12). Pokrenute su aktivnosti inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite i spašavanja, protivpožarne zaštite i vatrogastva u skladu sa Programom rada Inspektorata za zaštitu i spašavanje pri KUCZ.